NEWS

บ้านหนองพรม ม.7 ต.เสม็จ,
อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170

ระเบียบวาระการประชุม

เขียนโดย Super User
ฮิต: 105

arrow wiolet 12arrow wiolet 12 ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ปี 2567

arrow green14arrow green14 ระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2567 (27 พฤษภาคม 2567)

arrow green14arrow green14 ระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2567 (19 กุมภาพันธ์ 2566)

arrow wiolet 12arrow wiolet 12 ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ปี 2566

arrow green14arrow green14 ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2566 (24 ธันวาคม 2566)

arrow green14arrow green14 ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 ครั้งที่ 2 (23 สิงหาคม 2566)

arrow green14arrow green14 ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 (15 สิงหาคม 2566)

arrow green14arrow green14 ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 (29 พฤษภาคม 2566)

arrow green14arrow green14 ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2566 (12 เมษายน 2566)

arrow green14arrow green14 ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566 (27 กุมภาพันธ์ 2566)

arrow wiolet 12arrow wiolet 12 ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ปี 2565

arrow green14arrow green14 ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 (27 ธันวาคม 2565)

arrow green14arrow green14 ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 (22 สิงหาคม 2565) แปรญัตติ

arrow green14arrow green14 ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 (15 สิงหาคม 2565) รับหลักการ

arrow green14arrow green14 ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 (12 กรกฎาคม 2565)

arrow green14arrow green14 ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 (21 กุมภาพันธ์ 2565)

arrow green14arrow green14 ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 (10 มกราคม 2565)

arrow green14arrow green14 ประชุมสภาครั้งแรก (5 มกราคม 2565)

arrow wiolet 12arrow wiolet 12 ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ปี 2564

arrow green14arrow green14 ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 (ครั้งที่ 2) (23 สิงหาคม 2564)

arrow green14arrow green14 ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 (13 สิงหาคม 2564)

arrow green14arrow green14 ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 (26 เมษายน 2564)

arrow green14arrow green14 ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 (22 กุมภาพันธ์ 2564)

arrow wiolet 12arrow wiolet 12 ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ปี 2563

arrow green14arrow green14 ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 (25 ธันวาคม 2563)

arrow green14arrow green14 ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 (28 กันยายน 2563)

arrow green14arrow green14 ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 (21 สิงหาคม 2563) ครั้งที่ 2

arrow green14arrow green14 ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 (14 สิงหาคม 2563)

arrow green14arrow green14 ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 (29 เมษายน 2563)

arrow green14arrow green14 ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 (17 กุมภาพันธ์ 2563)

arrow green14arrow green14 ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563

arrow wiolet 12arrow wiolet 12 ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ปี 2562

arrow green14arrow green14 ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562

arrow green14arrow green14 ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2

arrow green14arrow green14 ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562

arrow green14arrow green14 ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562

arrow green14arrow green14 ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562