NEWS

บ้านหนองพรม ม.7 ต.เสม็จ,
อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุรายเดือน

เขียนโดย Super User
ฮิต: 2696

สขร

arrow wiolet 12arrow wiolet 12สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

arrow wiolet 12arrow wiolet 12สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

arrow wiolet 12 สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565

arrow wiolet 12สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

arrow wiolet 12สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565

arrow wiolet 12สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565

arrow wiolet 12สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565

arrow wiolet 12สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

arrow wiolet 12สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565

arrow wiolet 12สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

arrow wiolet 12สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565

arrow wiolet 12 สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565

arrow wiolet 12 สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

arrow wiolet 12 สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565

 

arrow wiolet 12arrow wiolet 12สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

arrow wiolet 12สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564

arrow wiolet 12สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

arrow wiolet 12สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564

arrow wiolet 12สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564

arrow wiolet 12สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564

arrow wiolet 12สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

arrow wiolet 12สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564

arrow wiolet 12สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

arrow wiolet 12สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564

arrow wiolet 12 สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564

arrow wiolet 12 สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

arrow wiolet 12 สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564

 

arrow wiolet 12arrow wiolet 12สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

arrow wiolet 12สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563

arrow wiolet 12สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

arrow wiolet 12สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563

arrow wiolet 12สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563

arrow wiolet 12สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563

arrow wiolet 12สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

arrow wiolet 12สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน  2563

arrow wiolet 12สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

arrow wiolet 12สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563

arrow wiolet 12สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563

arrow wiolet 12สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

arrow wiolet 12สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563

 

arrow wiolet 12arrow wiolet 12สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

arrow wiolet 12สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562

arrow wiolet 12สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 

arrow wiolet 12สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 

arrow wiolet 12สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562

arrow wiolet 12สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562

arrow wiolet 12สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

arrow wiolet 12สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562

arrow wiolet 12สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

arrow wiolet 12สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562

arrow wiolet 12สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562

arrow wiolet 12สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

arrow wiolet 12สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562

 

arrow wiolet 12arrow wiolet 12สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

arrow wiolet 12สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561

arrow wiolet 12สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

arrow wiolet 12สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561

arrow wiolet 12สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561

arrow wiolet 12สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561

arrow wiolet 12สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

arrow wiolet 12สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561

arrow wiolet 12สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

arrow wiolet 12สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561

arrow wiolet 12สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561

arrow wiolet 12สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

arrow wiolet 12สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561

 

arrow wiolet 12arrow wiolet 12สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

arrow wiolet 12สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559

arrow wiolet 12สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

arrow wiolet 12สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2559

arrow wiolet 12สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2559

arrow wiolet 12สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2559

arrow wiolet 12สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

arrow wiolet 12สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2559

arrow wiolet 12สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2559

 

arrow wiolet 12arrow wiolet 12สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558