NEWS

บ้านหนองพรม ม.7 ต.เสม็จ,
อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170

การมอบอำนาจปฏิบัติราชการ

เขียนโดย Super User
ฮิต: 2532

ปี 2561

การมอบอำนาจของนายก อบต. ให้ ปลัด อบต. 

การมอบหมายหน้าที่ให้รองนายก อบต. ปฏิบัติราชการแทนผู้บริหาร 

แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต

 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต. 

แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

 

ปี 2560

การมอบอำนาจของนายก อบต. ให้ ปลัด อบต. 

การมอบหมายหน้าที่ให้รองนายก อบต. ปฏิบัติราชการแทนผู้บริหาร 

แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต

 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต. 

แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

 

ปี 2559

การมอบอำนาจของนายก อบต. ให้ ปลัด อบต. 

การมอบหมายหน้าที่ให้รองนายก อบต. ปฏิบัติราชการแทนผู้บริหาร 

แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต

 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต. 

แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

 

ปี 2558

ปี 2557