NEWS

บ้านหนองพรม ม.7 ต.เสม็จ,
อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เขียนโดย Super User
ฮิต: 2237

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรประจำปี

arrow wiolet 12การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

arrow wiolet 12arrow wiolet 12 วัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ

 

arrow wiolet 12การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

arrow wiolet 12arrow wiolet 12 วัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ

 

 

arrow wiolet 12การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

arrow wiolet 12arrow wiolet 12 วัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ

arrow wiolet 12arrow wiolet 12 ภาคผนวก

 

arrow wiolet 12การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

arrow wiolet 12arrow wiolet 12 กิจกรรมการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จและบุคคลภายนอกองค์กรเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม

arrow wiolet 12arrow wiolet 12 กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ 

arrow wiolet 12arrow wiolet 12 กิจกรรมการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ

arrow wiolet 12arrow wiolet 12 กิจกรรมการเอาใจใส่พนักงาน

arrow wiolet 12arrow wiolet 12 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

arrow wiolet 12arrow wiolet 12 กิจกรรมสร้างความต่อเนื่อง

 

arrow wiolet 12การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

arrow wiolet 12arrow wiolet 12 ประกาศการใช้แผนพัฒนาวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ

arrow wiolet 12arrow wiolet 12 วัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ