NEWS

บ้านหนองพรม ม.7 ต.เสม็จ,
อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เขียนโดย Super User
ฮิต: 725

arrow wiolet 12 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2564

ประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 67) พ.ศ.2563

1. ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

2. ประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

3. ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

4. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

5. ประกาศการสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงาน

ระบบข้อมูลบุคลากร

 

arrow wiolet 12 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2563

1. ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

2. ประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

3. ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

4. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

5. ประกาศการสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงาน

ระบบข้อมูลบุคลากร

 

arrow wiolet 12 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2562

1. ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

2. ประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

3. ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

4. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

5. ประกาศการสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงาน

ระบบข้อมูลบุคลากร