NEWS

บ้านหนองพรม ม.7 ต.เสม็จ,
อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170

ข่าวกิจกรรม อบต.

เขียนโดย Super User
ฮิต: 349

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ วันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2565 จัดขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้มาเสริมสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานโดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล และนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และให้มีความตระหนัก ทัศนคติที่ดี ปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่มีคุณธรรม จริยธรรม ทำงานด้วยความสุจริต ยุติธรรม มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานราชการอย่างใสสะอาด

 

 LINE ALBUM คุณธรรมจริยธรรม 23 24 กพ 65 ๒๒๐๒๒๔  LINE ALBUM คุณธรรมจริยธรรม 23 24 กพ 65 ๒๒๐๒๒๔ 6 LINE ALBUM คุณธรรมจริยธรรม 23 24 กพ 65 ๒๒๐๒๒๔ 7 
 LINE ALBUM คุณธรรมจริยธรรม 23 24 กพ 65 ๒๒๐๒๒๔ 0  LINE ALBUM คุณธรรมจริยธรรม 23 24 กพ 65 ๒๒๐๒๒๔ 4  LINE ALBUM คุณธรรมจริยธรรม 23 24 กพ 65 ๒๒๐๒๒๔ 8
 LINE ALBUM คุณธรรมจริยธรรม 23 24 กพ 65 ๒๒๐๒๒๔ 2  LINE ALBUM คุณธรรมจริยธรรม 23 24 กพ 65 ๒๒๐๒๒๔ 5  LINE ALBUM คุณธรรมจริยธรรม 23 24 กพ 65 ๒๒๐๒๒๔ 12
 LINE ALBUM คุณธรรมจริยธรรม 23 24 กพ 65 ๒๒๐๒๒๔ 3  LINE ALBUM คุณธรรมจริยธรรม 23 24 กพ 65 ๒๒๐๒๒๔ 6  LINE ALBUM คุณธรรมจริยธรรม 23 24 กพ 65 ๒๒๐๒๒๔ 13

 

 

Krongkankunnatum2565 page 0001

Krongkankunnatum2565 page 0002

Krongkankunnatum2565 page 0003

Krongkankunnatum2565 page 0004