NEWS

บ้านหนองพรม ม.7 ต.เสม็จ,
อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170

ข่าวกิจกรรม อบต.

เขียนโดย Super User
ฮิต: 631

โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน จัดทำโครงการต้านภัยมะเร็งเต้านมขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งเต้านมในเบื้องต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมแก่สตรี ส่งเสริมให้สตรีได้รับการฝึกทักษะการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกวิธีและได้รับการตรวจซ้ำโดยบุคลากรทางการแพทย์

4

Mareng2565 page 0001

Mareng2565 page 0002

Mareng2565 page 0003