NEWS

บ้านหนองพรม ม.7 ต.เสม็จ,
อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170

ข่าวกิจกรรม อบต.

เขียนโดย Super User
ฮิต: 539

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น เกิดทักษะ ความรู้ ศักยภาพขีดความสามารถและแนวคิดใหม่ๆ ให้กับบุคลากรในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ร่วมกันและเป็นการเสริมสร้างพัฒนาจิตสำนึกแก่ลุคลากรให้มีพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์ มีจิตสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ มุ่งปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

55484440  55484460  55484461 
 55484462  55484465  55484467
 55484469  55484470  
     

 000015

000016

000017