NEWS

บ้านหนองพรม ม.7 ต.เสม็จ,
อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย Super User
ฮิต: 316

arrow wiolet 12 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปี 2566   รายละเอียดหมู่ 1 - หมู่ 8

ให้ผู้เสียภาษีในเขตพื้นที่ตำบลเสม็จ ดำเนินการตรวจสอบ รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างว่าถูกต้องหรือไม่ หากรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือการใช้ประโยชน์ ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ยื่นคำร้องขอแก้ไขได้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ โดยเตรียมเอกสาร ต่อไปนี้ มาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณาต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
1.สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ เอกสารอื่นๆ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.หนังสือขออนุญาตก่อสร้าง/แบบแปลนสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)
4.เอกสารอื่นๆ ที่แสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
และหากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่ารายการตามบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถูกต้องแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ จะได้ดำเนินการประเมินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และจะแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบจากเดิมคือเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ได้เลื่อนระยะเวลาไปอีก 2 เดือน เป็นภายในเดือน เมษายน พ.ศ.2566 (ตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 8680 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2566 ) ต่อไป