NEWS

บ้านหนองพรม ม.7 ต.เสม็จ,
อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

เขียนโดย Super User
ฮิต: 2873

 arrow wiolet 12ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปี 2566

 arrow green14arrow green14รุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปี 2566 ทั้งปี

 

 arrow wiolet 12ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปี 2566

arrow green14arrow green14สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปี 2566 รอบ 6 เดือนแรก (ไตรมาสที่ 1 - 2 เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566)

    arrow green14arrow green14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการสนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค

    arrow green14arrow green14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

    arrow green14arrow green14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุภายในพื้นที่ตำบลเสม็จ

    arrow green14arrow green14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ภายในพื้นที่ตำบลเสม็จ

    arrow green14arrow green14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการผู้มาติดต่อขอกู้เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชนภายในพื้นที่ตำบลเสม็จ

    arrow green14arrow green14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/ต่อเติมอาคาร ภายในพื้นที่ตำบลเสม็จ

    arrow green14arrow green14รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในพื้นที่ตำบลเสม็จ

 

 arrow wiolet 12ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปี 2565

arrow green14arrow green14สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปี 2565 รอบ 6 เดือนหลัง (ไตรมาสที่ 3 - 4 เดือนเมษายน 2565 - เดือนกันยายน 2565)

    arrow green14arrow green14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการสนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค

    arrow green14arrow green14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

    arrow green14arrow green14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุภายในพื้นที่ตำบลเสม็จ

    arrow green14arrow green14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ภายในพื้นที่ตำบลเสม็จ

    arrow green14arrow green14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการผู้มาติดต่อขอกู้เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชนภายในพื้นที่ตำบลเสม็จ

    arrow green14arrow green14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/ต่อเติมอาคาร ภายในพื้นที่ตำบลเสม็จ

    arrow green14arrow green14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในพื้นที่ตำบลเสม็จ

arrow green14arrow green14สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปี 2565 รอบ 6 เดือนแรก (ไตรมาสที่ 1 - 2 เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565)

    arrow green14arrow green14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการสนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค

    arrow green14arrow green14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

    arrow green14arrow green14รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุภายในพื้นที่ตำบลเสม็จ

    arrow green14arrow green14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ภายในพื้นที่ตำบลเสม็จ

    arrow green14arrow green14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการผู้มาติดต่อขอกู้เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชนภายในพื้นที่ตำบลเสม็จ

    arrow green14arrow green14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/ต่อเติมอาคาร ภายในพื้นที่ตำบลเสม็จ

    arrow green14arrow green14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในพื้นที่ตำบลเสม็จ

     

arrow wiolet 12ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปี 2564

arrow green14arrow green14สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปี 2564 รอบ 6 เดือนหลัง (ไตรมาสที่ 3 - 4 เดือนเมษายน 2564 - เดือนกันยายน 2564)

    arrow green14arrow green14 รายงานสรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการสนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค

    arrow green14arrow green14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

    arrow green14arrow green14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุภายในพื้นที่ตำบลเสม็จ

    arrow green14arrow green14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ภายในพื้นที่ตำบลเสม็จ

    arrow green14arrow green14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการผู้มาติดต่อขอกู้เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชนภายในพื้นที่ตำบลเสม็จ

    arrow green14arrow green14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/ต่อเติมอาคาร ภายในพื้นที่ตำบลเสม็จ

    arrow green14arrow green14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในพื้นที่ตำบลเสม็จ

arrow green14arrow green14ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปี 2564 รอบ 6 เดือนแรก (ไตรมาสที่ 1 - 2 เดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564)

    arrow green14arrow green14 รายงานสรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการสนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค

    arrow green14arrow green14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

    arrow green14arrow green14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุภายในพื้นที่ตำบลเสม็จ

    arrow green14arrow green14รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ภายในพื้นที่ตำบลเสม็จ

    arrow green14arrow green14รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/ต่อเติมอาคาร ภายในพื้นที่ตำบลเสม็จ

    arrow green14arrow green14รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในพื้นที่ตำบลเสม็จ

 

arrow wiolet 12ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปี 2563

arrow green14arrow green14 รายงานสรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการรอบ 6 เดือนหลัง (ไตรมาสที่ 3-4 เดือนเมษายน 2563 - เดือนกันยายน 2563)

    arrow green14arrow green14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการสำนักปลัด ประจำปี 2563

    arrow green14arrow green14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกองคลัง ประจำปี 2563

    arrow green14arrow green14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกองช่าง ประจำปี 2563

    arrow green14arrow green14รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกองการศึกษา ประจำปี 2563

arrow green14arrow green14 รายงานสรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการรอบ 6 เดือนแรก (ไตรมาสที่ 1-2 เดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563)

    arrow green14arrow green14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการสำนักปลัด ประจำปี 2563

    arrow green14arrow green14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกองคลัง ประจำปี 2563

    arrow green14arrow green14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกองช่าง ประจำปี 2563

    arrow green14arrow green14รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกองการศึกษา ประจำปี 2563

 

arrow wiolet 12ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปี 2562

    arrow green14arrow green14 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2562

 

arrow wiolet 12ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปี 2561

    arrow green14arrow green14 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการปี 2561