NEWS

บ้านหนองพรม ม.7 ต.เสม็จ,
อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170

คำสั่ง อบต.เสม็จ

เขียนโดย Super User
ฮิต: 1692

arrow wiolet 12คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ที่ 106/2565 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

arrow wiolet 12คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ที่ 105/2565 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในกองช่าง

arrow wiolet 12คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ที่ 104/2565 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในกองคลัง

arrow wiolet 12คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ที่ 103/2565 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ

arrow wiolet 12คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ที่ 7/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ

arrow wiolet 12คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ที่ 438/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

arrow wiolet 12คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ที่ 437/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

arrow wiolet 12คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ที่ 436/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

arrow wiolet 12คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ที่ 435/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

arrow wiolet 12คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ที่ 434/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

arrow wiolet 12คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ที่ 433/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน

arrow wiolet 12คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ที่ 431/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

arrow wiolet 12คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ที่ 430/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

arrow wiolet 12คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ที่ 429/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ

arrow wiolet 12คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ที่ 428/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ

arrow wiolet 12คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ที่ 427/2564 เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน

arrow wiolet 12คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ที่ 185/2564 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในหน่วยตรวจสอบภายใน

arrow wiolet 12คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ที่ 184/2564 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

arrow wiolet 12คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ที่ 183/2564 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในกองช่าง

arrow wiolet 12คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ที่ 182/2564 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในกองคลัง

arrow wiolet 12คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ที่ 181/2564 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ

arrow wiolet 12คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ที่ 419/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

arrow wiolet 12คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ที่ 418/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

arrow wiolet 12คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ที่ 417/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

arrow wiolet 12คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ที่ 416/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

arrow wiolet 12คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ที่ 415/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

arrow wiolet 12คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ที่ 414/2563 เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน

arrow wiolet 12คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ที่ 412/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

arrow wiolet 12คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ที่ 411/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

arrow wiolet 12คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ที่ 410/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ

arrow wiolet 12คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ที่ 409/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ

arrow wiolet 12คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ที่ 408/2563 เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน